REGLER FOR TVREKLAMENS FORM & INNHOLD

1. Reklamen må ikke stride mot norsk lov. (Det gjøres oppmerksom på at flere av de bestemmelser som følger nedenfor også følger av norske lovregler.)

2. Det er ikke tillatt med reklame for tobakk og alkoholskadelige drikkevarer.

3. Reklame for legemidler og medisiner må være i samsvar med reglene i legemiddelloven.

4. Det er ikke tillatt med reklameinnslag som i utilbørlig grad viser sex eller vold.

5. Det er ikke tillatt med rase- eller kjønnsdiskriminerende reklame.

6. Det er ikke tillatt med reklameinnslag som virker injurierende eller ærekrenkende, eller reklame som på annen måte krenker personvernet.

7. Det er ikke tillatt med politisk eller religiøst motiverte reklameinnslag. Reklameinnslag skal heller ikke være egnet til å vekke anstøt.

8. Det er ikke tillatt med reklameinnslag som er egnet til å forlede noen til å yte frivillig bidrag eller støtt uten motytelse i form av konkret produkt eller tjeneste.

9. Det er ikke tillatt med reklameinnslag som er særlig rettet mot barn, eller er skadelig for barn. Reklameinnslag skal heller ikke benytte barn på utilbørlig måte.

10. Det er ikke tillatt med subliminal reklame. Med subliminal reklame menes å utnytte muligheter til å sende bilder i svært kort tid, eller på annen måte utnytte mediet til å overbringe et budskap eller på annen måte påvirke seerne, uten at disse er klar over det.

11. Det er ikke tillatt med reklameinnslag som strider mot god forretningsskikk eller er urimelig overfor forbrukerne m. v.

12. TV Trøndelag kan forby reklameinnslag for konkurrerende virksomhet, dersom reklameinnslaget må anses i strid med god reklameskikk.
Innslag i strid med god reklameskikk vil f. eks. kunne være:
· Reklameinnslag som oppfordrer seerne til å skifte fjernsynskanal på et gitt tidspunkt.
· Reklameinnslag som gir en nedsettende eller villedende fremstilling av
TV Trøndelag eller deres sendinger, ansatte i TV Trøndelag eller medvirkende i TV Trøndelags sendinger, TV Trøndelags seere, eller om
TV Trøndelags virksomhet for øvrig.
· Reklameinnslag som benytter tidligere ansatte i TV Trøndelag.
· Reklameinnslag som gir villedende eller feilaktige opplysninger om innbyrdes forhold mellom de ulike kringkastingsselskap, det være seg seeroppslutning, inntekter, dekningsgrad, tekniske løsninger m. v.
· Reklameinnslag som kun er ment å forstyrre TV Trøndelags sendinger.