Klikk her for Ă„ lukke winduet

STANDARD AVTALEBETINGELSER VISNING AV REKLAME

(Desember 1996)
 1. Avtalens omfang/visning
  TV TRØNDELAG AS forplikter seg med dette overfor ANNONSØR/ORDREGIVER til Ä vise det bestilte reklameinnslaget i henhold til avtalte tidspunkt, med prisgrunnlag som spesifisert i avtalebekreftelse. TV TRØNDELAG AS har, i kraft av sitt redaksjonelle ansvar, rett til Ä utsette eller stanse visning av reklameinnslag. TV TRØNDELAG AS kan avvike eventuell avtalt sendeplan nÄr sterke praktiske hensyn foreligger. ANNONSØR/ORDREGIVER skal om mulig varsles. TV TRØNDELAG AS kan uten begrensning i retten til vederlag, og uten ansvar for TV TRØNDELAG AS, ogsÄ unnlate Ä vise reklameinnslag som strider mot denne avtales pkt.5 med vedlegg, dessuten reklameinnslag som ikke er levert i rett tid eller ikke oppfyller tekniske spesifikasjoner m. v. som angitt i pkt.3, eller reklameinnslag som er lengre enn spesifisert i bestillingen. Tilsvarende gjelder, ved inngrep fra offentlig myndighet. TV TRØNDELAG AS skal anvise reklameplassering sÄ tidlig som praktisk mulig ut fra den fastlagte sendeplan.

 2. Endring/avbestilling
  Endring/avbestilling kan vederlagsfritt foretas inntil 4-8 uker fÞr fÞrste avtalte visning. Endring av filmlengde i forhold til den opprinnelige bestilling, forsinkelse og /eller mangler ved levert film, betraktes som endringer etter dette punkt. Ved endring/avbestilling senere enn 4 uker fÞr fÞrste avtalte visning, pÄlÞper gebyr etter fÞlgende satser: 4-3 uker 30% av avtalt pris for kampanjen 3-2 uker 60% av avtalt pris for kampanjen Mindre enn 2 uker 90% av avtalt pris for kampanjen Med pris for kampanjen forstÄs i denne bestemmelse, vederlag avtalt, i henhold til avtale eller TV TRØNDELAG AS sine gjeldende prisbestemmelser pÄ avtaletidspunktet, eventuelt inklusive provisjon og eksklusive eventuelle rabatter for den enkelte kampanje.

 3. Tekniske spesifikasjoner m. v.
  VideobĂ„nd med reklameinnslag og filmfĂžlgeseddel leveres TV TRØNDELAG AS senest Ă„tte arbeidsdager fĂžr fĂžrste avtalte utsendelsesdato. Reklameinnslaget leveres pĂ„ Betacam SP – DVC Pro i PAL format. I tillegg mĂ„ medfĂžlge en referansekopi pĂ„ spesifikasjoner for innlevering av videobĂ„nd med TV-reklameinnslag til TV TRØNDELAG AS. TV TRØNDELAG AS vil om mulig kontrollere reklameinnslagets tekniske kvalitet og underrette ANNONSØR/ORDREGIVER om eventuelle mangler. TV TRØNDELAG AS er likevel ikke ansvarlig dersom eventuelle mangler ikke blir oppdaget. Reklameinnslag skal vĂŠre av 10, 15, 25, 30, 40, 50, eller 60 sekunders lengde. Levering av andre lengder kan bare skje etter sĂŠrskilt avtale. Dersom et innslag avviker fra standardlengde, plikter ANNONSØR/ORDREGIVER Ă„ betale vederlag tilsvarende prisen for nĂŠrmeste hĂžyere standardlengde, jfr. TV TRØNDELAG AS sine priser for visning av TV-reklame

 4. Rettigheter
  ANNONSØR/ORDREGIVER garanterer at han innehar alle nÞdvendige rettigheter for visning av reklameinnslag i kringkastingssending. TV TRØNDELAG AS har rett til Ä gjÞre opptak for nÞdvendig oppbevaring av kringkastingssending og for intern bruk og distribusjon.

 5. Reklamens innhold og form
  ANNONSØR/ORDREGIVER garanterer at reklamens innhold og form er i overensstemmelse med lovgivningen, denne avtale og god reklameskikk, og at reklameinnslaget ikke vil kunne virke usÞmmelig eller stÞtende pÄ allmennheten. Det vises spesielt til kringkastingsloven, markedsfÞringsloven, lov om vern mot tobakksskader, alkoholloven, legemiddelloven og straffeloven, samt ogsÄ til Þvrig lovgivning som kan ha betydning for reklameinnslag. For Þvrig vises til TV TRØNDELAG AS sine regler for form og innhold i fjernsynsreklame.

 6. SkadeslĂžsholdelse
  ANNONSØR/ORDREGIVER plikter Ä holde TV TRØNDELAG AS, og enhver annen som medvirker ved sendingen, skadeslÞs for ethvert tap og enhver utgift som fÞlger av krav pÄ bakgrunn av reklameinnslaget.

 7. Skade pÄ bÄnd m. v.
  Dersom ANNONSØRENS videobÄnd blir pÄfÞrt skade etter levering til TV TRØNDELAG AS, er TV TRØNDELAG AS ansvar begrenset til utgiftene med Ä fremstille ny kopi. Ansvaret er uansett begrenset oppad til NOK 5000,-. ANNONSØREN skal ikke levere originalopptak eller filmoriginaler til TV TRØNDELAG AS.

 8. Betaling/mislighold av betaling
  Fakturering skjer til ANNONSØREN. Dersom ORDREGIVER har medundertegnet avtalen eller innlevert bestillingen, faktureres denne. Vederlaget forfaller til betaling én uke fÞr fÞrste avtalte visningsdato. Ved fakturering direkte til ORDREGIVER godkjent av TV TRØNDELAG AS, forfaller hele belÞpet til betaling per 30 dager fra fÞrste visningsdato. Ved forsinket betaling pÄlÞper renter i. h. t. Morarenteloven (1,5% rente per pÄbegynt mÄned, samt rentesrente p.a.). Dersom betaling ikke finner sted ved forfall, kan TV TRØNDELAG AS nekte visning uten at TV TRØNDELAG AS uten at dette pÄvirker retten til vederlag. Ved mislighold av en eller flere betalinger, forfaller alle TV TRØNDELAG AS sine tilgodehavende overfor ANNONSØR/ORDREGIVER straks.

 9. Mislighold/ansvarsbegrensning
  TV TRØNDELAG AS er uten ansvar for tap som mÄtte oppstÄ som fÞlge av forsinket visning, forstyrrelser eller utfall under visningen, feil forsendelse eller andre feil, og som ikke skyldes TV TRØNDELAG AS. Foreligger feil fra TV TRØNDELAG AS sin side, er ansvaret begrenset til ny visning. Uvesentlige utfall i deler av innslaget og andre feil som ikke i vesentlig grad forringer budskapet, gir ikke rett til ny visning eller refusjon. TV TRØNDELAG AS sitt eventuelle ansvar for tap som mÄtte oppstÄ i tilknytning til avtaleforholdet, kan ikke under noen omstendighet overstige vederlaget for én gangs sending av reklameinnslaget.

 10. Reklamasjon
  ANNONSØR/ORDREGIVER taper retten til Ä gjÞre mislighold gjeldende dersom han ikke gir melding til TV TRØNDELAG AS innen 14 dager etter visningen.

 11. Taushetsplikt
  Partene plikter Ă„ bevare gjensidig taushet om alle opplysninger om den annen part som man blir kjent med i tilknytning til avtaleforholdet, og som ikke er alminnelig kjent eller tilgjengelig for allmennheten.

 12. Endring
  Denne avtale kan bare endres ved pÄtegning av denne avtale eller ved annen skriftlig tilleggsavtale.

 13. Tvister
  Eventuelle tvister med utspring i avtaleforholdet avgjĂžres etter norsk rett, og partene vedtar Trondheim byrett som rett verneting.

Klikk her for Ă„ lukke winduet